Trì tụng trọn bộ Kinh Vô Lượng Thọ Như Lai

Print

Ngày 17 tháng 11 Ất Mùi. ngày chánh thức trong pháp hội cúng dường Thánh đản Phật A Di Đà, đạo tràng Viên Giác đã hướng dẫn toàn thể chúng hội nghiêm mật hành trì theo chương trình niêm yết, với các phần nghi thức : Đảnh lễ 48 Đại nguyện, trì tụng trọn bộ Kinh Vô Lượng Thọ Như Lai, Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, niệm Hồng danh Phật A Di Đà.

 

 

Ban biên tập xin ghi lại một vài hình ảnh buổi lễ.

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: