Thứ Ba, Ngày 11 tháng 5 năm 2021 - Nhằm ngày 30 tháng 3 năm Tân Sửu - PL 2565

Lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm

E-mail Print PDF

Sáng ngày 27 tháng 03 năm 2014 (nhằm ngày 19 tháng 02 năm Bính Thân), chư Tăng và Phật tử đạo tràng Viên Giác đã trang nghiêm tổ chức Lễ Khánh đản Bồ tát Quán Thế Âm nhằm để tưởng nhớ và ôn lại bài học về lòng cứu khổ ban vui của Ngài. Đại chúng đã cùng nhau trọn ngày tu tập đảnh lễ Ngũ Bách Danh Bồ tát Quán Thế Âm, Trì tụng Đại Bi thần chú, tụng kinh Phổ Môn, dâng lễ cúng dường, kinh hành niệm Phật trong không khí trang nghiêm và thành kính nhất tâm quy ngưỡng về đấng Mẹ hiền từ bi.
 


Cùng với ý nghĩa tạo phước duyên thù thắng nhân ngày khánh vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm và nương vào oai lực từ bi cứu khổ của Ngài đến với mọi loài chúng sanh. Tuần tự các buổi lễ được đặt dưới sự cử hành của TT Thích Đồng Văn, ĐĐ. Thích Trí Thông  và chư tôn đức trong ban kinh sư chùa Viên Giác tham gia trì tụng. Nguyện nương vào oai lực đại từ đại bi của Bồ Tát nguyện cầu cho quốc thái dân an, Phật pháp trường tồn, chúng sanh an lạc trong ánh hào quang của mười phương chư Phật.  Ban biên tập  giới thiệu những hình ảnh  ngày lễ tại đạo tràng Viên Giác.

 

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: