TỔNG HỢP PHÁP HỘI : HỘ QUỐC TIÊU TAI KHỔNG TƯỚC MINH VƯƠNG ĐÀN THÀNH

Print

 

  • THÔNG BẠCH & CHƯƠNG TRÌNH : HỘ QUỐC TIÊU TAI KHỔNG TƯỚC MINH VƯƠNG ĐÀN THÀNH PHÁP HỘI
  • Lễ khai đàn : Hộ Quốc Tiêu Tai Khổng Tước Minh Vương Pháp Hội
  • Hình Ảnh : Khóa lễ Khổng Tước Đại Minh Vương Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni
  • Hình Ảnh : Khóa lễ Huân tu Khổng Tước Đại Minh Vương Quán Thế Âm Bồ tát Lục tự Đại Minh Chân ngôn nghi quỹ
  • Hình Ảnh : Khóa lễ Huân tu Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ tát Hộ Quốc Thần biến kinh
  • Hình Ảnh : Khóa lễ Huân tu Khổng Tước Đại Minh Vương Đàn thành Hỏa Quang Tam muội Hộ Quốc tiêu tai đại pháp
  • Hình Ảnh : Khóa lễ Phụng tống Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát và chư Phật, Bồ Tát hồi quy Cực Lạc