Thập Bát La Hán Đồ

Print

Ban biên tập xin giới thiệu đến chư Tôn Đức, phật tử thập phương tác phẩm hội họa về Thập Bát La Hán của nghệ nhân Châu Nhất Tân


1. Tân Ðâu Lô Bạt La Ðọa Xà (Pin-tu-lo Po-lo-to-she; S: Pindolabharadvàja)

 

 
2. Ca Nặc Ca Phạt Sa (Ka-no-ka Fa-tso; S: Kanakavatsa)

 

 
3. Ca Nặc Ca Bạt Ly Ðọa Xà (Ka-no-ka Po-li-tou-she; S: Kanakabharadvàja)

 

 
4. Tô Tân Ðà (Su-p'in-t'e; S: Subinda)5. Nặc Cự La (No-ku-lo; S: Nakula)6. Bạt Ða La (Po-t'e-lo; S: Bhadra)

7. Ca Lý Ca (Ka-li-ka; S: Kàlika, Kàla)

8. Phạt Xà La Phất Ða La (Fa-she-lo Fuh-to-lo; S: Vajraputra)

9. Thú Bát Ca (Shu-pa-ka, Kuo-pa-ka; S: Gopaka)

10. Bán Thác Ca (Pan-t'o-ka; S: Panthaka)

11. La Hỗ La (Lo-hu-lo; S: Ràhula)

12. Ma Già Tê Na (Na-ka-si-na; S: Nàgasena)

13. Nhân Yết Ðà (Yin-kie-t'e; S: Angida, Angila)

14. Phạt Na Bà Tư (Fa-na-p'o-ssu; S: Vanavàsa)

15. A Thị Ða (A-shih-to; S: Ajita)

16. Chú Trà Bán Thác Ca (Chu-ch'a Pan-t'o-ka; S: Chùlapanthaka)
17. Ca DiếpTôn Giả

18. Quân Ðề Bát Thán Tôn Giả

 

 


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: