Kim Sa Bố Địa Bảo Thọ Thành Hàng Tịnh Độ Hiện Tiền

Print

 Thích Tâm Mãn

Thầy tôi dạy: Một ngày nào đó, nếu con có thể liễu nghĩa được hai câu kệ của chư Tổ ngày xưa là: “Bất cấu, bất nhiễm thị Tây Phương, vô não vô ưu chơn Cực Lạc”; có nghĩa là nơi chốn nào, không còn có sự phân biệt, dơ sạch hay ô nhiễm nữa, thì nơi ấy là cảnh giới Tây Phương, chốn nào không còn sanh ưu tư, phiền não nữa nơi ấy đích thực là Cực Lạc.

 

Ban Biên Tập Kính giới thiệu hình ảnh phong cảnh Vân Nam

(Nguồn : chuaminhthanh.com)

Những bài cũ hơn: