Tân Tập Dục Tượng Nghi Qũy (DTK-1322)

Print

Việt dịch: Quảng Minh.

Các nước phương Tây thuộc Ngũ Ấn Độ 3, chúng Tăng trú giữ già lam, chùa chiền, lan nhã, tăng viên thêm chút nghiêm lệ, bằng cáchmỗi ngày tắm tượng, đốt hương, hái các danh hoa chưng rải cúng dường, lễ bái tán Phật, cung kính lòng thành, mỗi ngày nhiễu quanh. Như vậy tinh cần, đem hết tánh mạng ra làm, không khi nào gián đoạn. Mỗi buổi sáng sớm, nếu không sửa soạn sự cúng dường này thì nguyện không thọ thực. Các nước xa gần cùng chung Phật sự, không có trú xứ nào không làm việc này. Có lẽ việc thường kính cúng là việc tu trì của chúng Tăng vậy.

{pdf}pdf/chukinhthithuc/TanTapDucTuongNghiQuy.pdf|height:600|width:550|app:adobe{/pdf}


Những bài cũ hơn: