Phật Thuyết Kinh Cam Lộ Đà La Ni Chú (DTK-1316)

Print

Việt dịch: Quảng Minh.

Phật Thuyết Kinh Cam Lộ Đà La Ni Chú  (Mật tông - Đại Tạng Kinh số 1316)
 

Nam mô tố lỗ bà da, đát tha yết đa da, đát điệt tha, án, tố lỗ tố lỗ, bà la tố lỗ, bà la tố lỗ, sa ha. Tay phải cầm một chum nước, chú nguyện vào trong đó bảy biến, vun rải nước vào không trung. Một giọt nước ấy biến thành mười hộc cam lộ, tất cả ngạ qủy đều ăn được cả, không có thiếu thốn, thảy đều no đủ.

 


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: