Pháp giới Thánh phàm Đại Bi phổ độ Đại trai Thắng hội

Print

                                                     THÔNG BẠCH
Khải kiến

“Pháp giới Thánh phàm Đại Bi phổ độ Đại trai Thắng hội”

Nam mô Cứu khổ Cứu nạn Quảng đại Linh cảm Quán Thế Âm Bồ tát.

Ngưỡng bạch toàn thể chúng hội mười phương.
Trong Khế kinh dạy rằng:

        Lòng Từ mẫn hằng vì muôn vật
        Tâm Bi nguyện khéo độ quần sanh
        Hai chữ Từ Bi, làm tiêu hết muôn ngàn tội lỗi;
        Một lần Lễ Phật, diệt trừ được trăm vạn oan khiên.

 

 

    Thể theo hạnh nguyện “Tầm thanh cứu khổ” với oai thần “Đại Bi phổ độ” của Đức Quán Thế Âm Bồ tát; Nhân ngày Kỷ niệm Thánh Đản của Ngài, đạo tràng Viên Giác thành kính cung thiết “Pháp giới Thánh phàm Đại Bi phổ độ Đại trai Thắng hội”: Lễ Ngũ Bách Danh Quán Âm, Trì tụng Vô Ngại Đại Bi Thần Chú, Niệm Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn, thực hành Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Sám Pháp, bày Đàn Cam Lộ Mông Sơn Chẩn Tế, Cúng dường Ngàn vị Tăng Ni. Nguyện nương vào công đức của Đàn tràng cầu nguyện cho thế giới hòa bình, mưa hòa gió thuận, thiên tai bặt dứt, nhân họa không còn. Cùng nguyện cho cõi nước Việt nam, thạnh trị thái bình, nhân dân lạc nghiệp an cư; mọi người tiêu trừ nghiệp chướng. Cùng nương công đức đàn tràng siêu độ cho: Pháp giới oan thân, cô hồn hoạnh tử, thân chết bởi thiên tai, mạng vong do nhân họa, thảy đều sanh sang nước Phật.

    Nương vào sức từ bi phổ độ của Bồ tát Quán Thế Âm, nguyện lực của Tăng Ni trong Thắng hội, cầu nguyện cho những quốc độ vướng tai nạn bởi sóng thần, động đất tang thương : Người hiện sống đội ân quang khang thái; Kẻ mãn phần nhờ nguyện lực siêu sanh.

    Nay đạo tràng gởi lời thông bạch đến mười phương chúng hội liễu tri, đem hết dạ chí kính, ý tín thành hộ trì cho đàn tràng thành tựu viên mãn.
 

Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

                                                                                        Nay kính bạch
                                                                             Trụ trì Chùa Viên Giác

                                                                     Tỳ kheo THÍCH ĐỒNG VĂN

Ban biên tập cập nhật những hình ảnh diễn ra suốt những ngày lễ tại Đa tràng Viên Giác :

Hình ảnh Pháp giới Thánh phàm ngày thứ 1

Hình ảnh Pháp giới Thánh phàm ngày thứ 2

Hình ảnh Pháp giới Thánh phàm ngày thứ 3

Hình ảnh buổi cầu siêu các hương linh mất mạng bởi động đất và sóng thần

 


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: