Đàn Dược Sư Thất Châu (ngày cuối)

Print

Vào ngày 8, 9, 10-7-2016 (nhằm ngày 5, 6, 7 tháng 6 năm Bính Thân), tại đạo tràng Viên Giác đã tổ chức Đàn Dược Sư Thất Châu, nương vào nguyện lực Phật Dược Sư cầu nguyện Quốc Thái Dân An, mưa hòa gió thuận. Đàn tràng được diễn ra trong ba ngày với bảy hội, mỗi hội do 36 chư Tăng Ni tụng trì cùng thiện nam tín nữ hộ niệm. với sự chủ lễ của TT Thích Đồng Văn cùng toàn thể chúng hội nhất tâm cầu nguyện.

BBT giới thiệu hình một số hình ảnh ghi nhận tại ngày cuối của đàn tràng để các thiện nam tín nữ cùng tùy hỷ để được thêm phước lành.

Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. 

 

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: