Thứ Ba, Ngày 25 tháng 2 năm 2020 - Nhằm ngày 3 tháng 2 năm Canh Tý - PL 2563

Chư Kinh Thí Thực

Cam Lộ Đà La Ni Chú (DTK-1317)

E-mail Print PDF

Việt dịch: Quảng Minh.

Cam Lộ Đà La Ni Chú  (Mật tông - Đại Tạng Kinh số 1317)
 

Nước Vu Điền, chùa Phật Thọ Ký, Tam tạng Thực Xoa Nan Đà dịch. Na mỗ bà nga phạt đế, a di đa bà da, đát tha yết đa da, a la ha đế, tam miệu tam bột đà da, đát nễ dã tha, án, a di rị đế, a di rị đổ bà phệ, a di rị đa tham bà phệ, a di rị đa yết bệ, a di rị đa tỉ đễ, a di rị đa đế nghệ, a di rị đa vĩ yết lam đế, a di rị đa vĩ ca đa nga di nê, a di rị đa già nga nẵng, chỉ lật để ca lệ, a di rị đa nột nỗ phệ, tát phược lệ, tát bà đát tha, tát đà di, tát bà chỉ lệ xả yết xoa viêm ca lệ tát phược ha.

Hết.

Bố Thí Ẩm Thực Cho Các Ngạ Quỷ Và Thuỷ Pháp (DTK-1315)

E-mail Print PDF

Việt dịch: Quảng Minh.

            Đặc biệt phong tặng chức Hồng lư khanh,
            Chùa Đại Hưng Thiện, tam tạng sa môn
            Đại Quảng Trí, hiệu Bất Không phụng chiếu dịch.


Trước khi thí thực cho chúng sanh, mọi việc phải làm đúng như pháp, các món đồ cúng phải rõ ràng, tinh sạch và tốt đẹp. Hoặc một phần, hoặc khá ít, hoặc một món đều phải đựng trong đồ dùng bằng đồng sạch sẽ và đúng như pháp. Bằng như không có đồ đồng thì dùng đồ sứ trắng cũng được. Nếu như không có đồ sứ thì có thể dùng đồ đựng được sơn phết. Các món ăn thức uống phải dùng nước sạch mà làm ra. Mặt hướng về phía đông mà lập chỗ ngồi (cho pháp chủ), rồi mới được làm pháp sự.

 

Đọc tiếp ...

Kinh Phật Thuyết Đà La Ni Thần Chú Cứu Ngạ Qủy Diện Nhiên (DTK-1314))

E-mail Print PDF

Việt dịch: Quảng Minh.

             Đời Đường, người nước Vu Điền,
             Tam tạng pháp sư Thật Xoa Nan Đà dịch.

Một thời đức Thế tôn ở tại Tăng già lam Ni câu luật na, thành Ca tỳ la vệ, cùng với các vị tỳ kheo và các vị bồ tát, vô số chúng sanh, bao quanh khắp cả, vì nghe ngài thuyết
pháp.

Đọc tiếp ...

Kinh Phật Thuyết Đà La Ni Cứu Bạt Ngạ Quỷ Diệm Khẩu ( DTK-1313)

E-mail Print PDF

Việt dịch: Quảng Minh.


Một thời đức Thế Tôn ở tại Tăng già lam Ni câu luật na, thành Ca tỳ la vệ, cùng với chư vị Tỳ kheo, chư vị Bồ tát và vô số đại chúng hội họp, bao quanh trước sau đức Thế tôn để được Ngài thuyết pháp cho.

Đọc tiếp ...

Trung Khoa Du Già Thí Thực Khóa Nghi

E-mail Print PDF

Quảng Minh dịch chú

Con kính dâng dịch phẩm này lên Giác linh chư vị sư trưởng là
Hòa thượng Từ Thoàn, Hòa thượng Định Thành,
Hòa thượng Minh Hạnh và Thượng tọa Minh Phát.
Con kính dâng lên Thượng tọa Lệ Trang, đương vi sám chủ, và chư vị kinh sư,
cùng tất cả bậc thầy được tôn cao vì hơn các chúng khác.
Con kính dâng lên cha mẹ hiện tiền,
cầu nguyện thung huyên thân tâm an ổn, phát nguyện tu trì.

Đọc tiếp ...

Page 2 of 2