Thứ Hai, Ngày 8 tháng 3 năm 2021 - Nhằm ngày 25 tháng 1 năm Tân Sửu - PL 2564

Chư Kinh Thí Thực

Tân Tập Dục Tượng Nghi Qũy (DTK-1322)

E-mail Print PDF

Việt dịch: Quảng Minh.

Các nước phương Tây thuộc Ngũ Ấn Độ 3, chúng Tăng trú giữ già lam, chùa chiền, lan nhã, tăng viên thêm chút nghiêm lệ, bằng cáchmỗi ngày tắm tượng, đốt hương, hái các danh hoa chưng rải cúng dường, lễ bái tán Phật, cung kính lòng thành, mỗi ngày nhiễu quanh. Như vậy tinh cần, đem hết tánh mạng ra làm, không khi nào gián đoạn. Mỗi buổi sáng sớm, nếu không sửa soạn sự cúng dường này thì nguyện không thọ thực. Các nước xa gần cùng chung Phật sự, không có trú xứ nào không làm việc này. Có lẽ việc thường kính cúng là việc tu trì của chúng Tăng vậy.

Đọc tiếp ...

Kinh Phật Thuyết Thí Ngạ Qủy Cam Lộ Vị Đại Đà La Ni (DTK-1321)

E-mail Print PDF

Việt dịch: Quảng Minh.

Như vầy, một thời đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai trú ở hải hội thuyết pháp là đạo tràng Ba la, tịnh xá Lô Kê nơi đỉnh Kim Cang Luân, núi Cô Đà, cùng với bất khả thuyết A tăng kỳ bốn chúng vây quanh. Ngồi trên những tòa Kim Cang tám góc có sư tử là chư vị Bồ tát nói pháp Phương quảng, trọn thời buông dục.

Đọc tiếp ...

Du Già Tập Yếu Diệm Khẩu Thí Thực Nghi (KDT-1320)

E-mail Print PDF

Việt dịch: Quảng Minh.

Phàm muốn cúng khắp, giúp khắp, phải hết lòng chí thành trang nghiêm đạo tràng, tuỳ sức mà bày biện hương hoa. Cúng dường thí thực, nước sạch v.v… xong rồi, theo ngôi thứ mà xếp đặt chỗ ngồi.

Đọc tiếp ...

Du Già Tập Yếu Diệm Khẩu Thí Thực Duyên Do Khởi Giáo A Nan Đà (DTK-1319)

E-mail Print PDF

Việt dịch: Quảng Minh.

Một thời đức Thế tôn ở tại Tăng già lam Ni câu luật na, thành Ca tỳ la vệ, cùng với chư vị tỳ kheo, chư vị bồ tát và vô số đại chúng hội họp, bao quanh trước sau đức Thế tôn để được Ngài thuyết pháp cho.

Đọc tiếp ...

Kinh Du Già Tập Yếu Cứu A Nan Đà La Ni Diệm Khẩu Qũy Nghi (DTK-1318)

E-mail Print PDF

Việt dịch: Quảng Minh.

Một thời đức Thế tôn ở tại Tăng già lam Ni câu luật na 3, (phía nam) thành Ca tỳ la vệ, cùng với chư vị tỳ kheo, chư vị bồ tát và vô số đại chúng hội họp, bao quanh trước sau đức Thế tôn để được Ngài thuyết pháp cho.

Đọc tiếp ...

Phật Thuyết Kinh Cam Lộ Đà La Ni Chú (DTK-1316)

E-mail Print PDF

Việt dịch: Quảng Minh.

Phật Thuyết Kinh Cam Lộ Đà La Ni Chú  (Mật tông - Đại Tạng Kinh số 1316)
 

Nam mô tố lỗ bà da, đát tha yết đa da, đát điệt tha, án, tố lỗ tố lỗ, bà la tố lỗ, bà la tố lỗ, sa ha. Tay phải cầm một chum nước, chú nguyện vào trong đó bảy biến, vun rải nước vào không trung. Một giọt nước ấy biến thành mười hộc cam lộ, tất cả ngạ qủy đều ăn được cả, không có thiếu thốn, thảy đều no đủ.

Đọc tiếp ...

Page 1 of 2

  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  Next 
  •  End 
  • »