Thứ Hai, Ngày 13 tháng 7 năm 2020 - Nhằm ngày 23 tháng 5 năm Canh Tý - PL 2564

Hình ảnh lễ vía Phật thành đạo và trì tụng kinh Pháp Hoa

E-mail Print PDF

Vào đêm mùng 8/12 ÂL hơn 2500 năm về trước, Đức Thế Tôn với tấm lòng đại bi, đại trí, đại dũng, cùng với tinh thần dũng mãnh tinh tiến đã ngồi tu duy thiền định suốt 49 ngày đem dưới gốc cây Bồ-đề để giác ngộ, chiến đấu với giặc phiền não trong tâm như tham, sân, si, mạn nghi, ác kiến…và giặc thiên ma do Ma Vương Ba-tuần chỉ huy. Với sự giác ngộ ra chân lý, Đức Thế Tôn đã chiến thắng được mọi ma chướng, tâm trí được khai thông, chứng thành đạo quả Vô thượng Bồ-đề.

 


Sự kiện Đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo và quá trình hành đạo sau này của Ngài đã mang đến cho muôn đời các thế hệ Phật tử niềm tin, lòng tự hào, nguồn nghị lực luôn tươi mới và bất tận trên con đường tu Phật, con đường mà Đức Đại hùng, Đại lực, Đại từ, Đại bi, Đại hỉ, Đại xả Thích Ca mâu Ni Phật đã khơi nguồn và thực chứng.

Tại đạo tràng Viên Giác đã diễn ra pháp hội HUÂN TU CÚNG DƯỜNG KỶ NIỆM NGÀY ĐỨC PHẬT THÀNH ĐẠO. Sau đây là những hình ảnh lễ vía Phật thành đạo và trì tụng kinh Pháp Hoa do TT Thích Đồng Văn cùng chư tăng chùa Viên Giác và các phật tử gần xa đến dự.

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: