Thứ Hai, Ngày 8 tháng 3 năm 2021 - Nhằm ngày 25 tháng 1 năm Tân Sửu - PL 2564

Lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm

E-mail Print PDF

Ngày 7 tháng 04 năm 2015 (nhằm ngày 9 tháng 02 Ất Mùi) TT. Thích Đồng Văn – trụ trì chùa Viên Giác đã cùng Chư tăng các đạo tràng phụ cận và thiện nam tín nữ xa gần trang nghiêm thực hiện khóa lễ Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm nhân ngày khánh vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Khóa lễ được cử hành vào lúc 04h30 sáng liên tục lễ hiệu và trì chú Đại Bi đến 11h30 trưa với lòng thành kính hướng về công hạnh vô biên của Đức Viên Thông Giáo Chủ.

 Cùng với ý nghĩa tạo phước duyên thù thắng nhân ngày khánh vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm và nương vào oai lực từ bi cứu khổ của Ngài đến với mọi loài chúng sanh, Tối cùng ngày chư Tăng và Phật tử bổn tự trang nghiêm nhất tâm huân tu một ngày nhằm để tưởng nhớ và ôn lại bài học về lòng cứu khổ ban vui của Ngài. Đại chúng đã cùng nhau tụng kinh Phổ Môn, trì chú Đại Bi, kinh hành niệm Phật trong không khí trang nghiêm và thành kính nhất tâm quy ngưỡng về đấng Mẹ hiền từ bi.

Tay cầm nhành liễu

Rửa sạch trần ai

Tham thiền nhập định bảo liên đài

Đầu đội Đức Như Lai

Cứu khổ muôn loài

Diệu pháp Phổ Môn khai.

 

Ban biên tập  giới thiệu những hình ảnh của ngày lễ tại đạo tràng Viên Giác :

 

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: