Thứ Ba, Ngày 11 tháng 5 năm 2021 - Nhằm ngày 30 tháng 3 năm Tân Sửu - PL 2565

Hình ảnh Pháp giới Thánh phàm ngày thứ 2

E-mail Print PDF

Nguyện nương vào công đức của Đàn tràng cầu nguyện cho thế giới hòa bình, mưa hòa gió thuận, thiên tai bặt dứt, nhân họa không còn. Cùng nguyện cho cõi nước Việt nam, thạnh trị thái bình, nhân dân lạc nghiệp an cư; mọi người tiêu trừ nghiệp chướng.

 

Chương trình lễ ngày thứ 2 tại Đạo tràng Viên Giác gồm các thời của Khóa lễ Ngũ Bách Danh và Trì tụng Thần Chú Đại Bi: