Thứ Năm, Ngày 15 tháng 4 năm 2021 - Nhằm ngày 4 tháng 3 năm Tân Sửu - PL 2564

VIDEO : Đại Giới Đàn Hành Trụ năm 2011

E-mail Print PDF

Đại Giới Đàn Hành Trụ năm 2011 Chùa Huê Nghiêm Q 2 TP Hồ Chí Minh

Đại Giới Đàn Hành Trụ 1 - Rước Giới Bổn
Dim lights Embed Embed this video on your site

Đại Giới Đàn Hành Trụ 2 - Khai Mạc Đại Giới Đàn
Dim lights Embed Embed this video on your site


Đại Giới Đàn Hành Trụ 3 - Khai Chung Bản
Dim lights Embed Embed this video on your site


Đại Giới Đàn Hành Trụ 4 - Sám Hối
Dim lights Embed Embed this video on your site

Đại Giới Đàn Hành Trụ 5 - Tụng Luật Tuần Chiếu
Dim lights Embed Embed this video on your site

Đại Giới Đàn Hành Trụ 6 - Khai Thị
Dim lights Embed Embed this video on your site

Đại Giới Đàn Hành Trụ 7 - Tập Huấn Giới Tử 1
Dim lights Embed Embed this video on your site

Đại Giới Đàn Hành Trụ 8 - Tập Huấn Giới Tử 2
Dim lights Embed Embed this video on your site

Đại Giới Đàn Hành Trụ 9 - Khai Đạo Giới Tử 1
Dim lights Embed Embed this video on your site

 

Đại Giới Đàn Hành Trụ 10 - Khai Đạo Giới Tử 2
Dim lights Embed Embed this video on your site


Đại Giới Đàn Hành Trụ 11 - Thuyết U Minh Giới
Dim lights Embed Embed this video on your site

 

Đại Giới Đàn Hành Trụ 12 end - Khất Thực
Dim lights Embed Embed this video on your site