Thứ Sáu, Ngày 27 tháng 4 năm 2018 - Nhằm ngày 12 tháng 3 năm Mậu Tuất - PL 2561

Trai Đàn Chẩn Tế Cô Hồn (Chiều 30/7)

E-mail Print PDF

Trong các khoa nghi cúng thí cô hồn, trai đàn chẩn tế vong linh được tổ chức một cách toàn diện và quy mô nhất. Nó bao hàm cả hai khía cạnh văn chương và triết lý trên phương diện của khoa học, gần như tất cả tinh hoa văn hóa của tư tưởng và văn học Phật Giáo Đại thừa cũng như Mật Tông được gói trọn vào đây.

 

 

Khoa nghi cúng thí thực cô hồn là một khoa nghi cứu độ cho các oan hồn uổng tử, không nơi nương tựa đã có tự ngàn xưa, phát xuất từ hồi Phật còn tại thế. Trong kinh Phật thuyết Diệm Khẩu Ngạ quỷ Ðà la ni có ghi lại: Một hôm ngài A Nan đang tịnh tu, có một con quỷ mặt mày quái dị đến nói với ngài trong ba ngày nữa ngài sẽ chết. Ngài đem chuyện ấy bạch lại với đức Phật. Phật dạy khắp trong ba cõi đều có các loài ngạ quỷ cần cứu độ. Phật còn dạy cho ngài A Nan những chú nguyện cần thiết và bảo lấy gạo nấu cơm cháo để cúng thí. Từ đó về sau mỗi lần thọ trai, các đệ tử của Phật thường sớt lại phần ăn để bố thí chúng sanh và ngạ quỷ. Mãi về sau, việc cúng thí được chư Tổ sắp xếp theo thứ lớp: Cúng Phật, Cúng Tổ, thí thực ngạ quỷ cô hồn trước khi chư Tăng thọ trai. Tại chùa, cúng thí thực như là một phần hành trì thiết yếu hằng ngày sau công phu chiều. Ở Việt nam, ngày trước cứ mỗi lần trong nhà có lễ: quan, hôn, tang , tế đều có cúng thí thực. Ðơn giản một mâm lễ nhỏ, một nồi cháo trắng gọi là cúng cháo, hay thông thường gọi là cúng Mông sơn thí thực.

 


Với ý nghĩa tạo phước duyên lành thù thắng và nương vào oai lực của Đàn Tràng Pháp Hội Địa Tạng viên mãn,  chiều ngày 15 tháng 09 năm 2012 (nhằm 30/07 Nhâm Thìn) đạo tràng Viên Giác đã tổ chức khóa lễ mông sơn thí thực phổ thí pháp giới hữu tình, giải oan thích kiết, siêu sanh Lạc Quốc với mục đích cầu siêu cho chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, chư vị hương linh, tiền hậu công đức, sáng lập trùng tu, hội viên quá cố, hương linh ký tự, vong linh vô danh, phap giới cô hồn nương vào oai đức của Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương – Vị Giáo Chủ Cõi U Minh siêu sanh thoát hóa.

 

Gia trì sư sám chủ đàn tràng là thượng tọa Thích Đồng Văn - Trú trì đạo tràng Viên Giác cùng với sự tham gia hiệp lực cầu nguyện của chư tôn đức trong ban kinh sư. Nguyện nương vào oai lực tế độ chúng sanh của Đức Địa Tạng Vương Vương nguyện cầu cho cõi nước Việt Nam luôn thanh bình và nhân dân luôn được ấm no, hạnh phúc trong ánh hào quang của mười phương chư Phật.

 

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: