Thứ Ba, Ngày 11 tháng 8 năm 2020 - Nhằm ngày 22 tháng 6 năm Canh Tý - PL 2564

Hình ảnh: Khóa lễ trì tụng kinh Lương Hoàng Bảo Sám

E-mail Print PDF
viengiac.vn

Phàm là người sanh trong cõi dục này, trừ các bậc đã hoàn toàn giác ngộ, thì không một ai tránh khỏi lỗi lầm, bởi ba nghiệp gây nên.
Các tội lỗi dã từ ba nghiệp phát sanh, nên người muốn dứt trừ hết tội lỗi, tất nhiên phải đem ba nghiệp ấy để sám hối, thì tội lỗi mới được thanh tịnh.

 Phật dạy:
“Nếu không có phương pháp sám hối thì, tất cả các Phật tử không một ai mà được giải thoát”.


Cũng như, nếu không nhờ bộ Lương Hoàng Sám nầy thì, bà Hy Thị là Hoàng hậu của vua Lương không làm sao thoát khỏi khổ nạn được.


Vì thế nên bộ Lương Hoàng Sám nầy có một hiệu lực mạnh mẽ, làm cho người có tội lỗi được tiêu trừ, phước lành tăng trưởng.


Cảm thấy sự lợi ích và công đức thiết thực từ việc trì tụng và lễ lạy Lương Hoàng Bảo Sám sẽ mang lại nhiều lợi lạc cho chúng sanh trong khắp mọi pháp giới, thượng tọa trụ trì chùa Viên Giác đã tổ chức khóa lễ Từ Bi Đạo Tràng Lương Hoàng Bảo Sám cho Phật tử mười phương đồng tham dự và cầu nguyện nhằm sám hối ba nghiệp, tịnh hóa thân tâm, trau dồi giới đức. Và nguyện nương vào oai đức của mười phương Như Lai từ việc lễ bái này hồi hướng cho các vong linh nơi thế giới siêu hình tốc xã mê đồ, vãng sanh Cực Lạc.


Từ Bi Đạo Tràng Lương Hoàng Bảo Sám là khóa lễ sám hối trong thân tâm, là sự tụng giới bồ tát trong tăng đoàn hay là sự tự nhận thức lỗi trước vị sư học đạo. Sự nhận lỗi trước một tập thể giúp ta cảnh tỉnh và thay đổi cuộc đời một cách tích cực, dẫn đến thay đổi nghiệp. Muốn chuyển thân nghiệp, trước hết phải chuyển ý nghiệp bằng cách thành tâm sám hối tất cả lỗi lẫm mình lỡ tạo tác trong quá khứ, và tạo công đức lành để đền bù lại những tội lỗi đó. Trì tụng Lương Hoàng Bảo Sám để sám hối ý nghiệp của mình, làm cho hết lỗi cũ và không gây lỗi mới. Sự giữ tâm nguyện không gây lỗi mới là điều kiện để lỗi cũ được sạch. Cùng lúc phải biết sợ hãi quả báo, hổ thẹn tội lỗi đã gây ra trong quá khứ, và tạo công đức lành bằng cách bố thí, cúng dường, giúp đỡ người nghèo khổ, tàn tật. Tội lỗi là do những mối tương quan sinh ra thì cũng do những mối tương quan mà tiêu diệt. Vậy duyên đầu tiên diệt tội là sám hối cho nên sám hối là xác tín tội lỗi sẽ bị quả báo, nhưng cùng lúc cũng xác tín rằng quả báo có thể tiêu diệt được.

Theo cái nhìn hiện đại, Đại lễ Lương Hoàng Bảo Sám là một cách thực tập đặc biệt để nhận ra và suy nghiệm những điểm mù của chính chúng ta. Những tập tục thói quen xấu mà thường ta không nhận biết được, những mối quan hệ, những oán kết giữa những người thân thương trong gia đình cũng như mối quan hệ oán kết xảy ra chung quanh mình từ vô thủy vô chung. Nhận biết chúng để giải oán cho ta và cho những liên hệ chằng chịt của ta, ý niệm tha thứ xuyên suốt qua đó là chìa khóa quan trọng nhất của sự giải thoát, và ngược lại sự giải thoát cũng chính là sự tha thứ.

Khóa lễ Từ Bi Đạo Tràng Lương Hoàng Bảo Sám đã thành tựu viên mãn với sự tham gia của chư tôn đức Tăng – Ni và Phật tử gần xa về tham dự để sám hối những gì đã tạo tác nên quá khứ và ba nghiệp thanh tịnh hóa dâng lên cúng dường giác linh cố thượng tọa ân sư nhân lễ húy kỵ của Ngài.

Trong các thời khóa diễn ra khóa lễ  Từ Bi Đạo Tràng Lương Hoàng Bảo Sám, các Phật tử về chùa tham dự sám hối đông đảo và tham gia cầu nguyện cùng chư Tăng. Tuy không gian chùa có sự hạn hẹp về mặt diện tích nhưng với sự cố gắng nỗ lực của chư Tăng - Ni mọi nơi cùng góp tinh thần tạo nên buổi lễ, những khóa lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm và thành kính. Có những khóa lễ diễn ra liên tục thâu đêm vẫn có những phật tử thức suốt thâu đêm để cùng đọc tụng,  đó là điều vô cùng xúc động về tinh thần tu tập của mọi người.

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: