Thứ Ba, Ngày 11 tháng 8 năm 2020 - Nhằm ngày 22 tháng 6 năm Canh Tý - PL 2564

Hình ảnh : Khóa lễ trì tụng kinh Hoa Nghiêm

E-mail Print PDF
Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh quan trọng của Phật Giáo đại thừa, là vua trong các kinh, với nội dung siêu việt tuyệt luân hùng vĩ, tráng lệ nguy nga, thể hiện pháp thân, tư tưởng và tâm nguyện của chư Phật trong mười phương thế giới.
 
Kinh Hoa Nghiêm (華嚴經) tên tiếng Phạn là Avatamsaka, có nghĩa là đóa hoa thanh khiết tuyệt đẹp nhất trên trần gian, ngát hương khắp mười phương các cõi pháp giới.
 
Tư tưởng kinh Hoa Nghiêm trình bày vạn pháp do tâm sanh ra. Tâm cũng là thực thể của vạn pháp đó. Ðó là ý nghĩa cốt lõi của Kinh Hoa Nghiêm.
 
Bởi thế, nếu Kinh Ðại Bát Nhã tiêu biểu cho tư tưởng Phật Pháp đại thừa về lý chơn không vô ngại, thì Kinh Hoa Nghiêm đại biểu cho tư tưởng Phật Pháp đại thừa về lý duyên sanh của vạn pháp.
 
Ngoài ra Kinh Hoa Nghiêm còn là một thông điệp, một bài học phong phú sinh động muôn đời, trao gởi cho hành giả có tâm hướng thượng đại thừa, tu là cần phải học phải hành qua hình ảnh Thiện Tài đồng tử tham bái cầu học đạo với năm mươi ba vị thiện tri thức, là bằng chứng cho ta thấy rằng tu học đạo bồ đề điều tiên quyết cần phải khắc phục nội tâm cống cao ngã mạn, dục vọng loạn tưởng; ngoài thân khiêm cung cầu tiến hành trì phương pháp Hoa Nghiêm tuyệt đỉnh, tìm chân sư liễu ngộ mới mong hiển lộ được Phật tánh chơn tâm của mình.
 
Nên nghiên tầm ý nghĩa của Kinh Hoa Nghiêm là khai mở quang lộ trở về bản tánh chơn tâm thanh tịnh sáng suốt thường nhiên; là biết được tự thể của các pháp hiện hành trong thế giới vũ trụ là thấu suốt cội nguồn sanh sanh hóa hóa của hữu tình và vô tình chúng sanh; là quán chiếu bí yếu mật nghĩa viên dung tương quan của tâm và cảnh, để rồi từ đó có thể thống triệt lý viên dung vô ngại chủ và khách của vạn pháp, hiện hành sanh hóa, tương duyên tương nhơn quả, tương sanh tương diệt. Tất cả vạn pháp toàn triệt ảnh hiện trên đài gương chơn như thể tánh. Thế nên, thọ trì Kinh Hoa Nghiêm là bước vào cửa phương tiện cầu tu học đạo, là nhân tố đặc thù hy hữu ly vọng hoàn chơn.
 
Bởi công đức đặc thù nhiệm mầu vi diệu của Kinh Hoa Nghiêm như thế, nên người có thiện duyên thấy Kinh Hoa Nghiêm mà biết phát tâm thành kính tin sâu, thì như chính mình được thấy Phật. Người thành tâm đọc tụng Kinh Hoa Nghiêm như trực tiếp nghe Phật khai thị. Người chí thành phụng thờ Kinh Hoa Nghiêm như chính mình trực tiếp phụng thờ Phật. Người phát tâm bồ đề ấn tống Kinh Hoa Nghiêm có công đức như được cúng dường Phật, như được thỉnh Phật trụ thế chuyển pháp luân, như được dự vào sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh của chư Phật. Kinh Hoa Nghiêm cao sâu, nhiệm mầu vi diệu như thế, nên những ai thành kính phát tâm ấn tống thọ trì kinh này, thì phải biết rằng người đó nhiều đời gieo thiện duyên bồ đề, đã từng làm sứ giả của Phật và đã từng ở trong ngôi nhà chánh pháp.
 
Với những ý nghĩa cao quý như thế, mong muốn tạo phước duyên thù thắng cho hàng đệ tử xuất gia cũng như tại gia được phước báu đọc tụng kinh văn dâng lên mười phương chư Phật trong Hoa Nghiêm Pháp Hội, thượng tọa trụ trì chùa Viên Giác đã tổ chức khóa lễ trì tụng kinh Hoa Nghiêm liên tục hai mươi bốn giờ trong suốt ba ngày đêm để nguyện cầu quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc, pháp giới chúng sanh, ân triêm công đức.
 
Khóa lễ trì tụng kinh Hoa Nghiêm được diễn ra suốt ngày đêm với sự tham gia nhiệt tình của Phật tử khắp nơi và sự luân phiên trì tụng của chư thượng tọa, đại đức Tăng – Ni. Có thể xem đây là một cơ hội hiếm có khi lần đầu tiên bộ kinh Hoa Nghiêm với hơn bốn mươi phẩm được chư Tăng – Ni và Phật tử phát tâm trì tụng nhằm hồi hướng công đức lành này đến khắp thảy pháp giới chúng sanh nhân lễ tiết Thanh Minh.

 

Pháp hội Hoa Nghiêm lần đầu tiên được khai mở là một nhân duyên hết sức thù thắng đối với đạo tràng Viên Giác và chúng sanh trong khắp quốc độ. Nguyện cầu nương vào oai đức của chư Phật trong pháp hội mà nguyện cầu Phật nhựt tăng huy, Pháp luân thường chuyển, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, thiên tai dịch họa, sớm mau chấm dứt.

alt

TT. Thích Quảng Chơn chủ sám khóa lễ kinh Hoa Nghiêm buổi sáng

alt

alt

alt

Đại chúng trì tụng kinh Hoa Nghiêm thời khóa buổi sáng

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

ĐĐ. Thích Thiện Phước chủ sám khóa lễ kinh Hoa Nghiêm buổi tối

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Phật tử tham gia khóa lễ trì tụng kinh Hoa Nghiêm buổi chiều

alt

alt

alt

alt

alt

alt

ĐĐ. Thích Trí Thông chủ sám khóa lễ kinh Hoa Nghiêm đêm khuya

alt

alt

alt

alt

Chư Tăng - Ni tham gia khóa lễ trì tụng kinh Hoa Nghiêm đêm khuya

alt

alt

alt

alt

alt

Phật tử tham gia khóa lễ trì tụng kinh Hoa Nghiêm đêm khuya

alt

alt


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: