Thứ Bảy, Ngày 28 tháng 11 năm 2020 - Nhằm ngày 14 tháng 10 năm Canh Tý - PL 2564

Theo Dòng Pháp Hội - Huân tu Dược Sư Như Lai Sám Hối Ngự Cúng Pháp

E-mail Print PDF

 Vào lúc 18h00, ngày 23 tháng 10 năm 2011 ( nhằm 27/09 Tân Mão), đạo tràng Viên Giác đã cử hành khóa lễ Huân tu Dược Sư Như Lai Sám Hối Ngự Cúng Pháp trong chương trình của Đại Lễ Pháp Hội Dược Sư Thất Châu 2011.

 

 

Khóa lễ được bắt đầu với ba hồi chuông trống bát nhã vang lên cung thỉnh chư tôn thiên đức tăng quang lâm Đại Hùng Bảo Điện cử hành lễ niêm hương bạch Phật cung thỉnh Thất Phật Dược Sư Như Lai ở các thế giới:

 

1.      Thiện Danh Xưng Cát Tường Như Lai ở cõi Vô Thắng.

2.      Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quan Âm Tự Tại Vương Như Lai ở cõi Diệu Bảo.

3.      Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai ở cõi Viên Mãn Hương Tích.

4.      Vô Ưu Tối Thắng Kiết Tường Như Lai ở cõi Vô Ưu.

5.      Pháp Hải Lôi Âm Như Lai ở cõi Pháp Tràng.

6.      Pháp Hải Thắng Huệ Du Hí Thần Thông Như Lai ở cõi Thiện Trụ Bảo Hải.

7.      Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai ở cõi Tịnh Lưu Ly.

 

Sau đó, lễ trì tụng Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức Kinh và trì niệm thần chú Dược Sư đã dược diễn ra dưới sự chủ lễ của ĐĐ. Thích Trí Thông cùng với chư Tăng – Ni trong và ngoài đạo tràng luân phiên tụng niệm với sự tham gia của Phật tử mười phương câu hội về tham dự khóa lễ. Khóa lễ dã được diễn ra xuyên suốt trong không khí trang nghiêm và thành kính của mọi người tham gia nhằm dâng lời khấn nguyện lên chư Phật mười phương chứng minh công đức cho buổi lễ được viên mãn. Nguyện đem công đức lành ấy dâng cúng Tam Bảo hiện tiền, hồi hướng công đức lành ấy đến tứ chúng cùng nhau góp sức trang nghiêm đại pháp hội này, phổ nguyện pháp giới cô hồn sớm được siêu sanh thoát hóa.

 

Đức Thế Tôn đã dạy rằng: vì còn nghiệp báo nên thọ thân này trong cõi ta bà đầy uế trược này nên chúng sanh luôn phiền não và mọi chướng ngại đeo vướng thân tâm nên chúng ta cần phải tinh tấn tu học để chuyển hóa nghiệp lực của mình. Nhận thấy được những khổ não và chướng ngại của chúng sanh trong thế giới đã gặp phải, Đức Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai ở cõi Tịnh Lưu Ly Thế Giới ở phương Đông cách cõi ta bà này mười hằng hà sa cõi Phật đã phát mười hai đại nguyện giúp cho chúng sanh không còn khổ não, thân tâm an lạc, trí tuệ miên trường, được sống sung túc, giải trừ ách nạn, kéo dài mạng sống tuổi thọ chúng sanh, khi mất đi được vãng sanh về thế giới Đông Phương thù thắng ấy.

 

Tụng niệm Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức Kinh, tinh tấn lễ bái hồng danh Đức Dược Sư Quang Vương Như Lai, trì Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn và kiến tạo đàn tràng theo kinh Dược Sư là những việc làm không thể nghĩ bàn giúp cho mọi chúng sanh luôn được an lạc và hạnh phúc trong cuộc sống dưới sự từ bi gia hộ của Đức Đại Y Vương.

Với những ý nghĩa đó, xuất phát từ tâm nguyện của thầy trụ trì và chư Tăng – Ni mong muốn gửi đến Phật tử nguồn năng lượng từ tâm và sự an lạc hạnh phúc trong đời sông tu học nhân ngày Thánh Đản của Ngài nên đàn tràng đã được kiến lập cho mọi người có cơ hội về tham dự đại lễ nguyện cầu cho đất nước thái bình, nhân dân an lac, cuộc sống ấm no luôn hiện hữu trong mọi gia đình.

 

alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt  


Những bài liên quan:
Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: