Thứ Năm, Ngày 15 tháng 4 năm 2021 - Nhằm ngày 4 tháng 3 năm Tân Sửu - PL 2564

KVNT_mucluc

E-mail Print PDF

 

KINH VÔ NGÃ TƯỚNG
(Anattalakkhaṇa Sutta)
Thiền sư Mahasi Sayadaw - Phạm Kim Khánh dịch


Mục lục

    Lời Tựa
    Lời nói đầu

    I- Thân

    Phần nhập đề bài kinh
    Lời dạy của Ðức Phật: bắt đầu bài kinh
    Lầm tưởng thân là tự ngã
    Tại sao thân nầy không phải là tự ngã
    Jīva attā và parama attā
    Căn nguyên của niềm tin có tạo hóa
    Luyến ái bám vào tự ngã
    Bốn loại luyến ái bám vào tự ngã
    Thân quán niệm xứ

    II- Thọ

    Một khác biệt giữa tạng Luận và tạng Kinh
    Hiểu biết sai lầm rằng thọ là tự ngã
    Thọ gây đau khổ như thế nào
    Thế nào là không thể điều khiển thọ
    Thọ quán niệm xứ
    Ngài Sārīputta (Xá Lợi Phất) tìm con đường dẫn đến tuệ giác cao siêu nhất
    Kinh Dīghanaka Sutta
    Ðạo và Quả phát sanh do nhàm chán
    Ðạo Quả A La Hán của Ngài Sārīputta

    III- Tưởng và Hành

    Hành không phải là tự ngã
    Ý nghĩa của saṅkhāra (hành) theo bài kinh nầy
    Hành uẩn cưỡng chế bằng cách nào
    Câu chuyện một ngạ quỉ bị nhiều mũi nhọn đâm chích
    Sự chứng nghiệm lý vô ngã đến với ta như thế nào

    IV- Thức

    Thức cưỡng chế ta như thế nào
    Nguyên nhân sanh khởi
    Câu chuyện Tỳ Khưu Sāti
    Tóm lược chánh pháp
    Sắc pháp giống như khối bọt
    Thọ giống như bong bóng nước
    Tưởng giống như ảo cảnh
    Hành, saṅkhāra, giống như cây không lỏi
    Thức giống như trò ảo thuật
    Tóm lược

    V- Thấy Vô ngã

    Khó thấu hiểu đặc tướng vô ngã
    Thấy vô ngã qua đặc tướng vô thường
    Thấy vô ngã xuyên qua đặc tướng đau khổ
    Thấy vô ngã xuyên qua cả hai đặc tướng, vô thường và khổ
    Cuộc thảo luận với Ðạo Sĩ Saccaka
    Biện luận về một tự ngã độc lập
    Ðặc tướng vô thường
    Hai loại đau khổ
    Phát triển tuệ minh sát thấu hiểu đặc tướng khổ
    Chấp thủ với tham ái "đây là của tôi"
    Chấp thủ với tâm ngã mạn "đây là tôi"
    Chấp thủ với tà kiến "đây là tự ngã của tôi"

    VI- Phân tách

    Ðặc tướng vô thường
    Thấy những thọ cảm đúng như nó thật sự là vậy
    Bản chất vô thường của tưởng uẩn
    Bản chất vô thường của hành uẩn
    Bản chất vô thường của thức uẩn
    Mười một phương cách phân tách sắc pháp
    Quán chiếu về Netaṁ mama và Anicca
    Các vị Tu Ðà Huờn được dạy về đặc tướng vô ngã
    Mười một phương cách quán niệm
    Quán chiếu các sắc pháp bên trong và bên ngoài
    Quán chiếu các sắc pháp thô kịch và vi tế
    Quán chiếu theo đặc tính thấp hèn hay cao thượng
    Quán chiếu theo đặc tính xa và gần

    VII- Mười một phương thức

    Phân tách ngũ uẩn
    Thọ kinh nghiệm trong ba thời
    Những cảm thọ bên trong và bên ngoài
    Thọ cảm thô kịch và vi tế
    Thọ cảm thấp hèn và cao thượng
    Thọ cảm xa và thọ cảm gần
    Mười một cách phân tách tưởng uẩn
    Mười một cách phân tách hành uẩn
    Mười một cách phân tách thức uẩn
    Tiến trình tái sanh
    Ðịnh luật phát sanh tùy thuộc
    Thức uẩn trong ba thời kỳ
    Quán chiếu tâm theo kinh Tứ Niệm Xứ

    VIII- Thuần hóa Tuệ minh sát

    Làm thế nào phát triển Tuệ minh sát
    Tuệ chán nản phát triển khi thấy khổ
    Tuệ chán nản phát triển khi thấy vô ngã
    Ðịnh nghĩa Nibbinda ñāṇa
    Thật sự mong muốn Niết Bàn
    Ức đoán Niết Bàn
    Sáu đặc điểm của tuệ xả hành
    Phát triển tuệ đưa vượt lên
    Từ nhàm chán tiến đến Thánh Ðạo và Thánh Quả
    Sự mô tả trùng hợp với thực nghiệm của hành giả như thế nào
    Suy tư của vị A La Hán
    Tóm lược
    Hết lòng thành kính đảnh lễ sáu vị A La Hán

    IX- Thuật ngữ

    Mười sáu tầng tuệ minh sát
    Cơ năng của thức