Thứ Ba, Ngày 25 tháng 2 năm 2020 - Nhằm ngày 3 tháng 2 năm Canh Tý - PL 2563

Kinh Phật Thuyết Thí Ngạ Qủy Cam Lộ Vị Đại Đà La Ni (DTK-1321)

E-mail Print PDF

Việt dịch: Quảng Minh.

Như vầy, một thời đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai trú ở hải hội thuyết pháp là đạo tràng Ba la, tịnh xá Lô Kê nơi đỉnh Kim Cang Luân, núi Cô Đà, cùng với bất khả thuyết A tăng kỳ bốn chúng vây quanh. Ngồi trên những tòa Kim Cang tám góc có sư tử là chư vị Bồ tát nói pháp Phương quảng, trọn thời buông dục.

{pdf}pdf/chukinhthithuc/KinhPhatThuyetThiNgaQuyCamLoViDaiDaLaNi.pdf|height:600|width:550|app:adobe{/pdf}