Thứ Bảy, Ngày 4 tháng 7 năm 2020 - Nhằm ngày 14 tháng 5 năm Canh Tý - PL 2564

Kinh Du Già Tập Yếu Cứu A Nan Đà La Ni Diệm Khẩu Qũy Nghi (DTK-1318)

E-mail Print PDF

Việt dịch: Quảng Minh.

Một thời đức Thế tôn ở tại Tăng già lam Ni câu luật na 3, (phía nam) thành Ca tỳ la vệ, cùng với chư vị tỳ kheo, chư vị bồ tát và vô số đại chúng hội họp, bao quanh trước sau đức Thế tôn để được Ngài thuyết pháp cho.

{pdf}pdf/chukinhthithuc/KinhDuGiaTapYeuCuuANanDaLaNiDiemKhauNghiQuy.pdf|height:600|width:550|app:adobe{/pdf}


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: