Thứ Ba, Ngày 25 tháng 2 năm 2020 - Nhằm ngày 3 tháng 2 năm Canh Tý - PL 2563

Kinh Phật Thuyết Đà La Ni Thần Chú Cứu Ngạ Qủy Diện Nhiên (DTK-1314))

E-mail Print PDF

Việt dịch: Quảng Minh.

             Đời Đường, người nước Vu Điền,
             Tam tạng pháp sư Thật Xoa Nan Đà dịch.

Một thời đức Thế tôn ở tại Tăng già lam Ni câu luật na, thành Ca tỳ la vệ, cùng với các vị tỳ kheo và các vị bồ tát, vô số chúng sanh, bao quanh khắp cả, vì nghe ngài thuyết
pháp.