Thứ Bảy, Ngày 4 tháng 7 năm 2020 - Nhằm ngày 14 tháng 5 năm Canh Tý - PL 2564

Kinh Phật Thuyết Đà La Ni Cứu Bạt Ngạ Quỷ Diệm Khẩu ( DTK-1313)

E-mail Print PDF

Việt dịch: Quảng Minh.


Một thời đức Thế Tôn ở tại Tăng già lam Ni câu luật na, thành Ca tỳ la vệ, cùng với chư vị Tỳ kheo, chư vị Bồ tát và vô số đại chúng hội họp, bao quanh trước sau đức Thế tôn để được Ngài thuyết pháp cho.

{pdf}pdf/chukinhthithuc/KinhPhatThuyetDaLaNiCuuBatNgaQuyDiemKhau.pdf|height:600|width:550|app:adobe{/pdf}